Poistenie zamestnancov

Poistenie zodpovednosti Zamestnanca

INSIA Partizánske

poistenie zodpovednosti zamestnancov

Zodpovednosť zamestnanca voči zamestnávateľovi

zákon č.311/2001 Z.z. – Zák. práce. § 182

Zamestnanec zodpovedá zamestnávateľovi za škodu, ktorú mu spôsobil zavineným porušením povinností pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním. Zamestnanec zodpovedá aj za škodu, ktorú spôsobil úmyselným konaním proti dobrým mravom. Ak zamestnanec prevzal na základe dohody o hmotnej zodpovednosti zodpovednosť za zverené hotovosti, ceniny, tovar, zásoby materiálu alebo iné hodnoty určené na obeh alebo obrat, ktoré je povinný vyúčtovať, zodpovedá za vzniknutý schodok. Zamestnanec zodpovedá za stratu nástrojov, ochranných pracovných prostriedkov a iných podobných predmetov, ktoré mu zamestnávateľ zveril na základe písomného potvrdenia. Zamestnanec sa zbaví zodpovednosti úplne alebo sčasti, ak sa preukáže, že strata vznikla úplne alebo sčasti bez jeho zavinenia.

Zamestnanec, ktorý zodpovedá za škodu, je povinný nahradiť zamestnávateľovi skutočnú škodu, a to v peniazoch, ak škodu neodstráni uvedením do predchádzajúceho stavu a ak túto škodu zamestnávateľ od zamestnanca požaduje. 

Ak bola škoda spôsobená úmyselne alebo ak bola škoda spôsobená pod vplyvom alkoholu alebo po požití omamných látok alebo psychotropných látok, môže zamestnávateľ okrem skutočnej škody požadovať aj náhradu ušlého zisku, ak by jej neuhradenie odporovalo dobrým mravom. Ak škodu spôsobil porušením povinností aj zamestnávateľ, zamestnanec uhradí pomernú časť škody podľa miery svojho zavinenia. Ak zodpovedá zamestnávateľovi za škodu niekoľko zamestnancov, každý z nich uhradí pomernú časť škody podľa miery svojho zavinenia.  Pri určení škody na veci sa vychádza z ceny veci v čase vzniku škody.

Maximálna výška škody, ktorú môže zamestnávateľ požadovať od zamestnanca je suma rovnajúca sa:
  • štvornásobku priemerného mesačného zárobku zamestnanca v pracovnom pomere a zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme a štvornásobku funkčného platu štátneho zamestnanca v štátnozamestnaneckom pomere
  • trojnásobku služobného platu štátneho zamestnanca v služobnom pomere (policajti, SIS, väzenská a justičná stráž, železničná polícia, príslušník bezpečnostného úradu, colníci)
  • trojnásobku služobného platu príslušníka Hasičského a záchranného zboru
  • trojnásobku funkčného platu sudcu alebo prokurátora
  • tretine dohodnutej odmeny pri dohode o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.
Za pracovnú činnosť sa považuje:
 • výkon pracovných činností vyplývajúcich z pracovnoprávneho vzťahu alebo iná činnosť vykonávaná na príkaz zamestnávateľa.
 • služobná cesta alebo tiež návšteva zdravotníckeho zariadenia na príkaz zamestnávateľa.
 • za pracovnú činnosť sa  nepovažuje cesta do zamestnania a späť

Požiadavka na ponuku pre Poistenie zodpovednosti zamestnanca 

  Vaše meno: (nepovinné)
  Váš email: (povinné)
  Vaše telef. číslo: (povinné)
  Dátum narodenia: (povinné)
  Hrubý mesačný príjem:(povinné)

  Druh povolania: (povinné)
  Riadite vozidlo pri práci:(povinné) ánonie
  Územný rozsah: (povinné) SRSR+ČREurópaSvet
  Začiatok poistenia dátum: (povinné)

  Údaje, ktoré zadáte do kontaktného formulára, budú využité len na spracovanie odpovedí a uchované po dobu nevyhnutnú pre vybavenie komunikácie.

  Prečítajte si naše Zásady spracovania osobných údajov