Poistenie zodpovednosti

Poistenie zodpovednosti firmy

INSIA Partizánske

Poistenie zodpovednosti zamestnancov

Každá firma zo zákona zodpovedá za škodu, ktorú spôsobí svojmu okoliu pri prevádzkovej činnosti. Z tejto zodpovednosti môžu aj vašej firme vzniknúť  vysoké náklady na úhradu vzniknutých škôd.

Poistenie zodpovednosti za škodu popri poistení majetku a príjmov tretím základným druhom poistenia každej firmy.

Poistenie všeobecnej zodpovednosti

Základná, alebo tzv. všeobecná zodpovednosť je založená na princípe prevádzkovej zodpovednosti každého podnikateľského subjektu. V poistení všeobecnej zodpovednosti sa rozlišuje poistenie škôd spôsobených na zdraví a majetku a následného ušlého zisku. Okrem náhrady škody poškodenému býva súčasťou poistenia aj úhrada nákladov na právnu obranu v prípade súdnych konaní.

Poistenie zamestnacov na škody spôsobené zamestnávateľovi

Škody, ktoré spôsobí zamestnanec svojmu zamestnávateľovi, pokiaľ za škodu zodpovedá, v súvislosti s plnením svojich pracovných povinností alebo v priamej súvislosti s nimi. Pokiaľ je v poistnej zmluve dohodnuté, poistenie sa
vzťahuje aj na škodu: spôsobenú poisteným na zverenom motorovom vozidle zamestnávateľa počas prevádzky vozidla (spoluúčasť) spôsobenú poisteným pri plnení svojich pracovných povinností ako profesionálneho vodiča
motorového vozidla z povolania do 3,5 tony na dopravovaných veciach pri dopravnej nehode, pri ktorej súčasne došlo k poškodeniu motorového vozidla alebo prípojného vozidla, pokiaľ sú tieto dopravované veci vo výlučnom vlastníctve zamestnávateľa. Poistnú sumu (najvyššia hranica poistného plnenia poisťovateľa pri jednej poistnej udalosti) stanovuje poistník/ poistený

Poistenie zodpovednosti za výrobok

Osobitná právna úprava platí v Európskej únii aj v mnohých ďalších štátoch sveta v oblasti ochrany spotrebiteľov pred škodou spôsobenou nebezpečnými výrobkami. Zákon o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadou výrobku zavádza prísne pravidlá, podľa ktorých výrobca alebo predajca zodpovedá za škody spôsobené výrobkom, ktorý uviedol na trh.

Poistenie manažérov (D and O poistenie)

Zákonom stanovená osobná zodpovednosť je jedným z najzávažnejších rizík, ktorým sú vystavení vrcholoví manažéri vykonávajúci funkcie v orgánoch spoločností. Členovia predstavenstva a dozornej rady akciovej spoločnosti, rovnako ako konatelia spoločnosti s ručením obmedzeným, zodpovedajú spoločnosti celým svojím majetkom za škodu, ktorú spôsobia porušením povinností.

Poistenie profesijnej zodpovednosti

Profesijná zodpovednosť je pojmom používaným na označenie osobitnej kategórie zodpovednosti, ktorú majú osoby poskytujúce v rámci svojej podnikateľskej činnosti služby vyžadujúce určité odborné znalosti.

Ide pritom najmä o škody finančného charakteru, spôsobené chybným postupom firmy. Typickou profesijnou škodou je napr. chyba projektu spracovaného architektom alebo chyba daňového poradcu v daňovom priznaní.

Špeciálne druhy poistenia zodpovednosti

Pre mnohé oblasti podnikania existujú špeciálne druhy poistenia zodpovednosti, ktoré zodpovedajú špecifickej právnej úprave zodpovednosti podľa príslušného zákona. Patrí medzi ne napríklad:

Poistenie zodpovednosti cestného a železničného dopravcu – podľa medzinárodného dohovoru CMR a príslušných ustanovení Občianskeho a Obchodného zákonníka

Poistenie zodpovednosti zasielateľa – v zmysle zasielateľskej zmluvy podľa Obchodného zákonníka

Poistenie zodpovednosti za škodu v dôsledku závažnej havárie – podľa zákona č. 128/2015 Z.z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Poistenie zodpovednosti za ekologickú ujmu – podľa zákona č. 359/2007 Z.z. o prevencii a náprave environmentálnych škôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov