Prevozné C značky

PZP pre prevozné " C značky "

 
 
Platí pre vozidla s objemom valcov a hmotnosťou
  
 Garant Plus ročneEurogarant Plus ročne
 SB1 do 1 300 cm3 vrátanedo 1 400 kg vrátane139,65 €164,92 €
 SB2Anad 1 300 cm3 do 1 400 cm31 401 kg až 1 800 kg167,58 €191,52 €
 SB2Bnad 1 400 cm3 do 1 800 cm31 801 kg až 2 500 kg 179,55 €200,83 €
 SB3Anad 1 800 cm3 do 1 900 cm32 501 kg až 3 500 kg192,85 €214,13 €
 SB3Bnad 1 900 cm3 do 2 500 cm3 246,05 €263,34 €
 SB4nad 2 500 cm3 292,60 €307,23 €

  *  ročné poistné s DPH  / Garant Plus= základné poistné krytie 5 mio / 1 mio eur.  Eurogarant Plus = rošírené krytie 5 mio / 2 mio eur

 

Poistenie tzv. C-čkových prevozných značiek

V tomto prípade sa jedná o poisťovanie PZP pre ZEČV „C“, ktoré bude použité na vopred neznáme MV, ktorému je možné takéto ZEČV „C“ vydať podľa § 127 ods. 11 zákona č. 8/2009 Z. z.

Podľa § 128 ods. 2 zákona č. 8/2009 Z. z. tabuľky so zvláštnym evidenčným číslom obsahujúce písmeno C možno vydať okresnému úradu a osobe podľa § 112 ods. 10 (osoba, ktorej predmetom činnosti je predaj vozidiel evidovaných v Slovenskej republike alebo v inom štáte alebo ktorá zabezpečuje predaj takýchto vozidiel).

K tabuľke so zvláštnym evidenčným číslom obsahujúcim písmeno C alebo písmeno M sa súčasne vydávajú aj tlačivá na vedenie prehľadu o manipulácii s tabuľkami so zvláštnym evidenčným číslom a o ich prideľovaní, tlačivá o pridelení zvláštneho evidenčného čísla, osvedčenie o pridelení zvláštneho evidenčného čísla a určia sa podmienky na ich používanie.

Podľa § 129 zákona č. 8/2009 Z. z. ten, komu boli podľa § 127 vydané tabuľky so zvláštnym evidenčným číslom a príslušné tlačivá,

  1. môže používať tabuľky so zvláštnym evidenčným číslom, osvedčenia o pridelení zvláštneho evidenčného čísla a tlačivá o pridelení zvláštneho evidenčného čísla len na účel, na ktorý boli určené, a za podmienok určených orgánom Policajného zboru,
  2. môže používať tabuľky so zvláštnym evidenčným číslom a k nim vydané doklady len na dobu nevyhnutne potrebnú; súčasne sa na takú dobu obmedzí aj platnosť potvrdenia o pridelení zvláštneho evidenčného čísla,