Zdravotné Poistenie cudzincov

 INSIA Partizánske

Poistenie majetku na mieru

Zdravotné poistenie cudzincov pre prípad nutnej starostlivosti.

 

Poistenie je na dobu určitú, minimálne na 1 mesiac, maximálne na 36 mesiacov. Poistenie je vhodné pre cudzincov, ktorí nie sú občanmi štátov Európskej únie a zároveň nemôžu byť účastníkmi slovenského verejného zdravotného poistenia. Poistenie sa vzťahuje len na poistné udalosti, ktoré vznikli na území Schengenského priestoru, s výnimkou štátu, ktorého je poistený štátnym občanom alebo v ktorom má poistený trvalé bydlisko alebo je účastníkom verejného zdravotného poistenia.

Poistenie sa vzťahuje na turistický, študijný aj pracovný pobyt.

 

Čo je predmetom poistenia?

Poistnou udalosťou je náhle akútne ochorenie alebo úraz poisteného, ku ktorému došlo v čase účinnosti poistenia a ktoré vyžaduje nutné a neodkladné liečenie.

Poistiteľ hradí v súvislosti s poistnou udalosťou primerané a účelne vynaložené náklady na:
– nutné a neodkladné vyšetrenie potrebné na stanovenie diagnózy a liečebného postupu;
– nutné a neodkladné ambulantné lekárske ošetrenie;
– nutný a neodkladný pobyt v zdravotníckom zariadení (hospitalizácia) v štandardnej izbe so štandardným vybavením
a štandardnou lekárskou starostlivosťou na čas nevyhnutný, diagnostické vyšetrenia, liečenie vrátane operácie, anestézie,
– lieky, zdravotnícky materiál a nemocničnú stravu;
– lieky predpísané lekárom v súvislosti s poistnou udalosťou a zodpovedajúce nutnej a neodkladnej starostlivosti;
– nutné a neodkladné ošetrenie zubným lekárom pri akútnych bolestivých stavoch zubov, liečených extrakciou alebo jednoduchou výplňou (vrátane RTG), a ošetrenie s cieľom bezprostrednej úľavy od bolesti vzťahujúcej sa na sliznice
dutiny ústnej, a to do limitu poistného plnenia uvedeného vo VPP; ošetrenie zubov v dôsledku úrazu nie je týmto limitom obmedzené;
– prepravu z miesta úrazu alebo ochorenia do najbližšieho vhodného zdravotníckeho zariadenia, ak poistený nie je
zo zdravotných dôvodov schopný prepravy verejným dopravným prostriedkom;
– V prípade poistenie cestovania lietadlom úhrada nákladov súvisiacich s omeškaním batožiny a letu.

Odporučiť tento článok: